ببعی ها

ما دوتا ببعی ناز هستیم به وبلاگمون خوش آمدید

                                  


                      

نوشته شده در چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۰ساعت 22:36 توسط سپید و صدیق|
ببعی ناز نازی من 

                               هم دم و هم بازی من

بروبرو خاک بازی نکن

                            خودتو به خواک راضی نکن

ببین چقدر تمیزی 

                        خوشگلی و عزیزی

یه دم داری یه گوش داری

                    ثم داری چشم و هوش داری

وقتی چاق و چله میشی 

                   مامان یه گله میشی

ماس داری دوغ و شیر داری

                   کره داری پنیر داری

گولو گولو ریزه ریزه

              پشم تنت میریزه
نوشته شده در شنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۸۹ساعت 20:30 توسط سپید و صدیق|
نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹ساعت 14:46 توسط سپید و صدیق|
نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹ساعت 14:43 توسط سپید و صدیق|
نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹ساعت 14:40 توسط سپید و صدیق|
نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹ساعت 14:37 توسط سپید و صدیق|
نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹ساعت 14:13 توسط سپید و صدیق|

 
نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹ساعت 14:11 توسط سپید و صدیق|
نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹ساعت 14:7 توسط سپید و صدیق|
 ببعی ها
       

نگار:مامان جون گاوای وحشت ناک آدم میخورن؟

مامان:نه مامان آدما گاوا رو میخورن

نگارباتعجب:آدما،گاو میخورن؟

مامان آره گلم ، آدما گاو میخورن ببعی میخورن

نگار باچشمان گرد و با تعجب بیشتر:آدما ببعی رو میخورن ،آره مامان؟

مامان: آره مامان

نگار :ببعی رو که نازه آدما میخورنش

مامان که تازه فهمیده چی گفته با در ماندگی :آره مامان

نگار با ناراحتی:آخی....مامان ببعی گناه داره نازه

مامان:مامان جون تو میگی چیکار کنن؟

نگار: خب یه ببعی دیگرو بخورن 
نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹ساعت 13:41 توسط سپید و صدیق|
نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹ساعت 3:45 توسط سپید و صدیق|
نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹ساعت 3:43 توسط سپید و صدیق|
 

مادوتا ببعی باحالیم

میزنیم میرقصیم و خوش حالیم

یکیمون میزنه اون یکیمون میخونه 

گوش کنید آهنگامونو تو خونه 

نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 21:19 توسط سپید و صدیق|


كد قالب جدید قالب های پیچك